ZAJEDNIČKO SAOPŠTENJE KJO, SKOJ i MS – SRP

 

OMLADINA DIŽE GLAS PROTIV FAŠIZMA – FAŠIZAM NEĆE PROĆI!

 

Poštovane drugarice i drugovi,

 

mi predstavnici Saveza komunističke omladine Jugoslavije (SKOJ), Komunističke omladine Austrije (KJO) i Mladih socijalista – Socijalističke radničke partije iz Hrvatske, pozivamo omladine u našim zemljama na borbu protiv povampirenog fašizma. Fašizam i nacizam su najveće zlo u istoriji čovečanstva koje je odnelo milione nevinih života. Mi ističemo, da se naša društva, a pogotovo omladine u njima, kao najosetljiviji i najugroženiji deo,  suočavaju sa falsifikovanjem istorije i povampirenjem fašizma. U našim zemljama, mi smo izloženi političkim i pravnim rehabilitacijama fašističkih zločinaca, dok se njihovi ideološki naslednici normalizuju u političkom i javnom životu. Mi, smo svesni činjenice da živimo u vremenu sistemske kapitalističke krize, u sličnim istorijskim uslovima, kao tridesetih godina dvadesetog veka, kada je fašizam dostigao svoj zenit. Krupni kapital da bi odbranio svoj sistem eksploatacije,  poseže za svojim najrekcionarnijim i najekstremnijim čedom – fašizmom, kojeg stvara u istorijskim trenucima sistemskih kapitalističkih kriza. Srbija, Hrvatska i Austrija, kao i čitava Evropa su na udaru povampirenog fašizma.

 

U skladu sa politikom povampirenja i normalizacije fašizma u političkom životu, koji se odvija pogotovo u prethodnih 30 godina, izraženo je odavanje brojnih pomena fašističkim zlikovcima koji su dobili zasluženu kaznu. U njima se žrtve i borci za slobodu prikazuju kao zločinci, dok zločinci se predstavljaju kao nevino nastradale žrtve. Takav jedan fenomen direktno povezuje zemlje (Srbiju, Hrvatsku i Austriju) iz kojih su naše tri organizacije. To je slučaj  Blajburg.

 

9. maja 1945. godine je završen rat u Evropi. Sve snage koje nisu do tad predale oružje, smatrane su se za ilegalnim naoružanim bandama po međunarodnom pravu. U Jugoslaviji je rat trajo do 15. maja, jer su fašističke snage i snage kolaboracije želele da se predaju Zapadnim Saveznicima i na taj način izbegnu pravdu nad nadirućim jedinicama Jugoslovenske i Crvene armije. Najgori fašisti i zločinci, koji su odgovorni za smrt više stotina hiljada ljudi, a mnogi od njih su bili odgovorni za zločine u zloglasnom logoru Jasenovac (u kojem je postao i koncentracioni logor za decu), su kažnjeni zbog toga što su bili ratni zločinci koji nisu položili oružje nakon kapitulacije 9. maja 1945. dok mnogi koji su uspeli pobeći izbegli su pravednu presudu. Svake godine uz blagoslov Hrvatske države i katoličke crkve te prećutno odobravanje Austrijske države se održava poznati fašistički pir u Blajburgu. Vreme je da dignemo glas i mobilišemo svu progresivnu i antifašističku javnost kako bi se ovakve manifestacije sprečile u budućnosti!

 

Stoga, KJO, SKOJ I MS SRP zahtevamo sledeće:

 

1. Da se bilo kakav skup koji slavi fašističke zločince i kvislinške pokrete zabrani na teritoriji Srbije, Austrije i Hrvatske.

2. Da država Austrija ukloni spomenik koji je posvećen fašističkim koljačima u Blajburgu, podjednako tražimo da se svi fašistički spomenici i nazivi uklone sa teritorija Srbije i Hrvatske te.

3. Da se sve osobe koje ističu  fašistička obeležja uhapse i procesuiraju.

 

 

 

YOUTH RAISES ITS VOICE AGAINST FASCISM- FASCISM SHALL NOT PASS

Dear comrades,

 

we the representatives of KJO, SKOJ and MS- SRP, call upon the youth in our countries to fight against the rise of fascism. Fascism and Nazism are the greatest evil in the history of mankind and took millions of innocent lives. Our societies are facing, especially the youth in our countries are facing with re-writing of history and rise of fascism. Political and legal rehabilitations of fascists are ongoing in our countries while their ideological are being normalized in political and public life. In order to defend their system of exploitation capitalists are reaching out for their most extreme child- fascism, who is born in the moments of the greatest capitalist crisis. Serbia, Croatia and Austria, whole of Europe as well are on the strike of rising fascism.

 

In the past 30 years we witnessed numerous occasions in which the greatest WWII war criminals are being treated as heroes. Victims and freedom fighters are represented as criminals while the real war criminals are presented as innocent victims. Such phenomenon is connecting Serbia, Croatia and Austria, and out three organizations as well. It’s the case with Bleiburg.

 

On the May 9th, 1945. WWII has ended in Europe. All forces that didn’t lay down their arms by the date were considered as armed gangs by international law. In Yugoslav war continued until May 15th, because fascists and their collaborators wanted to surrender to Western Allies and avoid the units of Yugoslav and Red Army. Worst criminals responsible for death of hundreds of thousands of people, many of them responsible for the infamous concentration camp of Jasenovac (who had camp for children as well) were punished for being war criminals who didn’t lay down their arms after the May 9th, while many fled and escaped justice. Every year with the blessing of Croatian state and Croatian Catholic Church and quiet approval of Austrian state the fascists are held a manifestation in Bleiburg!

 

It’s time to raise our voice and mobilize all progressive and anti-fascist public in order to stop these manifestation in the future!

 

Therefore, KJO, SKOJ and MS- SRP demand the following:

1. To ban any gathering celebrating fascist criminals on the territories of Serbia, Croatia and Austria.

2. That Austria remove monument dedicated to the fascists butchers in Bleiburg, and all fascist monuments in Serbia and Croatia.

3. All the persons wearing or by any manner promoting fascist symbols are to be arrested and prosecuted.

Pratite nas na:

NAJNOVIJE:

KOMUNISTI IZRAZILI SOLIDARNOST SA KUBOM MURAL POVODOM 60 GODINA OSVAJANJA KOSMOSA NKPJ I SKOJ PREDALI PISMO SI ĐINPINGU I KP KINE STOP BUS PLUS MAFIJI NKPJ I SKOJ OBELEŽILI 4. JUL – DAN BORCA

IZ ŠTAMPE IZAŠAO 42. GLASNIK SKOJ-A

IZ ŠTAMPE IZAŠAO 42. GLASNIK SKOJ-A