SKOJ UČESTOVAO NA 44. FESTIVALU ODIGITIS

Delegacija Saveza komunističke omladine Jugoslavije učestovala je na 44. festivalu Odigitis, koji je bio posvećen stogodišnjici osnivanja Komunističke partije Grčke i pedesetogodišnjici osnivanja Komunističke omladine Grčke. Pored naše delegacije, učestovalo je još 40 delegacija komunističkih omladina iz čitavog sveta. Našu delegaciju su predstavljali drugovi Aleksandar Đenić – Prvi sekretar SKOJ-a; i drug Miloš Krtinić – član sekretajitata SKOJ-a.

 

U sklopu festivala, održavao se međunarodni seminar u organizaciji komunističke omladine Grčke pod nazivom “200 godina od rođenja Karla Marksa – pravovremenost i važnost učenja Marksa o kapitalističkoj eksploataciji”. Ispred naše organizacije, na ovom seminaru, učestovao je drug Miloš Krtinić. Takođe, u sklopu partijskih aktivnosti, u organizaciji Komunističke partije Grčke održan je sastanak “Internacionalne komunističke revije”. Na tom skupu, učestovao je drug Aleksandar Đenić ispred sekretarijata Nove komnusitčke partije Jugoslavije. Naša partija je predložila tekst na temu “socijalističkog samoupravljanja” u Jugoslaviji i objasnia njegov revizionistički karakter.

 

Ovogodišnji festival je trajao od 20. do 22. septrembra. Tokom ta tri dana festival je karakterisao bogati kulturno – umetnički program, sa jedne, i političke diskusije, sa druge strane. Naša delegacija je imala svoj štand na kom je reprezentovala rad naše organizacije. Festival je posetilo više od 120.000 ljudi.

 

Poslednjeg dana festivala, održan je miting, koji je bio centralna manifestacia, pred više od 100.000 ljudi. Na mitigu, prvi se obratio Prvi sekretar Komunističke omladine Grčke, drug Nikos Abadietlos. On je, u svom nadahnutom govoru, istakao da omladina prestavlja najborbeniji deo komunista u Grčkoj i da je ona kroz svoju istoriju pokazala da je beskompromisna u svojoj borbi. Nakon, druga Abadietlosa, obratila se palestinska aktivistkinja drugarica Ahed Tamimi. Ona je između ostalog istakla sledeće: “Želim da kažem da mi dolazimo iz zemlje mira, u kjoj nema mira. Bez mira u Palestini, ne može biti mira u svetu. Sve vlade koje podržavaju Izrael rade iz sopstvenih kapitalističkih interesa i mi se moramo ujediniti protiv kapitalizma i kolonijalizma koji je razlog i uzrok svih nesreća u svetu!”

 

Na kraju, prisutnima se obratio generalni sekretar Komunističke partije Grčke, drug Dimitris Kucumbas. On je naglasio da je iza Komnističke partije Grčke 100 godina herojske borbe. Naglasio je da je omladina imala veliki značaj tokom istorije KP Grčke i da su se, čak, i deca uzrasta 8 – 10 godina borila protiva fažizma. Naglasio je značaj vaspitavanja i odgajanja mladih ljudi kroz festival. Zatim se osvrnuo na opasnost imperijalističkih ratova, koji su produkt sistemske kapitalističke krize. Drug Kucumbas je napomenuo da je sadašnja vlada koju čine SIRIZA – ANEL nastavila da vodi proimperijalističku i antinarodnu politiku i da pozitivni stav kreditora prema ovoj vladi nije izlazak iz krize, već stavljanje nove omče oko vrata radnom narodu Grčke. On je zaključio da je važnost festivala u tome, što on prilazi mladim generacijama i da je neophodno da u budućnosti zbacimo kapitalistički korumpirani sistem.

 

Naša delegacija je tokom festivala iskoristila priliku da obavi brojne bilateralne sastanake i da dogovori brojne zajedničke akcije sa komunistima iz čitave Evrope. U prilogu možete pročitati referat druga Miloša Krtinića sa seminira koji je organizovala Komunistička omladina Grčke.

 

Marks spada u najznačajnije teoretičare u istoriji filozofije. On je u svom najznačajnijem delu, Kapitalu, pokazao na koji način kapitalistički sistem funkcioniše. U prvom tomu, on je objasnio uzrok i poreklo kapitala, odnosno prikazao je na koji način dolazi do akumulacije kapitala i razvijanje proizvodnih snaga, razbivši dotadašnji mit koji je vladao u političkoj ekonomiji. U drugom delu je pokazao na univerzalno kretanje kapitala, dok se, u trećem tomu, bavio samim profitom. Analizirajući kapital, on je pokazao ciklično kretanje kaptala R – N – R. Marks je naučno dokazao da se čitav kapitalistički sistem sastoji iz niza kontradikcija. Osnovna kontradikcija se zasniva na odnosu između rada i kapitala. Mi živimo u svetu roba. Radna snaga takođe predstavlja robu. Zahvaljući privatnoj svojini, koja je osigurana pravnim sistemom, radnik na tržištu rada nema ništa drugo da ponudi do svoga tela, dok klasa kapitalista vrši akumulaciju kapitala tako što prisvaja tuđi rad u svakodnevnim procesima na tržištu, pomoću eksploatacije.

 

Marksov značaj za teoriju se ogleda u tome što je on do nogu potukao klasične liberalne ekonomiste poput Maltusa, Rikarda i Smita. Dok je Smit tvrdio da je prvobitna akumulacija kapital nastala tako što su vredni ljudi u Engleskoj štedeli, Marks je tu mitologiju razbio u param parčad, dokazavši da je ta akumulacija nastala pljačkom na osnovu dekreta Henrija VI, koji je oduzimao seljacima imovinu i na taj ih način ostavljao bez vlasništva nad zemljom i pretvarao u proletere. Slična akumulacija kapitala se dogodila nakon kontrarevolucije i privremenog pada socijalizma u Istočnoj Evropi. Nova klasa kapitalista koja je nastala u ovim zemljama, nisu nikakvi sposobni ljudi i uspešni biznismeni, već banditi, koji su opljačkali narodnu imovinu.

 

No, Marks nije bio samo puki teoretičar. On je bio i praktičar. Zajedno sa Engelsom je izdao Komunistički manifest, smatrajući da radnička klasa se mora organizovati u političku partiju, koja će biti avngarda i koja će biti kadra da izvojeva revoluciju. U Komunističkom manifestu, oni pišu porogram u skladu sa tadašnjim istorijskim okolnostima oko koga okupljaju proletarijat. Manifest postaje neophodni alat u borbi radničke klase za svoja prava. Marks je prepoznao nužnost organizovanja i da je teoretisanje bez partije i organizacije samo prazno slovo na papiru. On je shvatio neophodnost radničkog organizovanja u komunističku partiju kako bi radnička klasa mogla artikulisati svoje zahteve. Po Marksu, u kapitalističkom sistemu, koliko će radnik dobiti novca za svoju nadnicu zavisi od organizovanja radničke klase i jačine Komunističke partije.

 

Marks je takođe prikazao da kapital kada se akumulira, mora da se oplođuje. Ako kapital stoji, nema eksploatacije, a samim tim nema ni prisvajanja viška vrdnosti koji se kasnije pretvara u profit. Prostim rečnikom rečeno, da bi se kapital akumilirao, on mora da se širi, a to znači pljačku! Takođe, on je pokazao da je logika profita da obara nadnicu u žeji za što većom akumulacijom kapitala. Kapital, da bi stvarao profit, mora da proizvodi, a kada obara profit dolazi do situacije da proizvedenu robu nema ko da kupi. Radnici da bi mogli da kupe dobra oni ulazi u kredite. Mehur raste i na kraju puca, jer se stvara fiktivni novac. Usled anarhije u proizvodnji i prezasićenosti na tržištu dolazi do kapitalističkih kriza. Za ciklično kretanje kapitala koje se odvijaju u kapitalističkom sistemu su imanetne krize. Velika ekonomska kriza koja je nastala 2008. godine je jedna od takvih. Ona  predstavlja sistemsku krizu iz koje se kapital još nije oporavio, niti se može oporaviti!

 

Danas smo svedoci imperijalističkih ratova, koji se vode zarad nove pljačke i osvajanja novih tržišta. Oni, kapitalističkom sistemu koji se nalazi u sistemskoj krizi, daju novi dah, jer akumulirani kapital imaju gde da investiraju kada ratom razruše određenu zemlju, a zatim ponovo akumuliraju, u cikličnoj logici kapitala pomoću koga se on kreće i funkcioniše. Samim tim, proces se nastavlja, novi ljudi se eksploatišu, sistem ne staje i kapital se nanovo oplođuje.

 

Danas se nalazimo u degenerativnoj fazi kapitalizma.  Lihvarske institucije poput MMF-a i Svetske banke su glavni uzorci tih nejednakosti. Upravo je Marks pokazao, u drugom i trećem tomu Kapitala, da savremeni kapitalistički sistem ne može da funkcioniše bez kreditnog sistema, koji učestvuje u distribuciji dobara. MMF i Svetska banka služe toj svrsi, a njihov zadatak je da pljačkaju ljude širom zemaljske kugle i uništavaju ekonomije, kako bi klasa buržuja mogla da ubira što veće profite.

 

Marskova teorija je perspektiva za čovečanstvo. Ona je budućnost. Marks nam je teoretski pokazao da kapital nema granica, a to nam i praksa govori. Stoga radni narod mora biti jedinstven, kao što je i klasa kapitalista koja ga eksploatiše. Stoga su Marks i Engels izbacili parolu: “Proleteri svih zemalja, udeinite se!” Za našu organizaciju, koja polazi sa stanovišta proleterskog internacionalizma i međunarodne slolidarnosti, ta parola ne predstavlja mrtvo slovo na papiru, već poziv na akciju. Stoga smatramo da mi, kao budući rukovodioci naših partija, tu parolu moramo sprovoditi u delo i na svim poljima je primenjivati!

 

Marksizam – lenjinizam je ono čime se mi danas rukovodimo. Mi moramo ozbiljno prići proučavanju klasika naučnog socijalizma, kako bi smo napunili naše ubojito oružje municijom i približili naše programe narodnim masama. Naša ideologija je poziv na svakodnevnu akciju. Ona nije mrtvo slovo na papiru, već upravo poziv na akciju. Mi je, srećom, imamo. Ona je tu. Da bismo je unapredili i doveli u savremeni istorijski kontekst, mi je moramo dobro poznavati. Da bismo izgradili svet po meri čoveka, mi je moramo dobro izučiti. Mi smo ubeđeni da je komunizam budućnost! Nama je potrebna nova ofanziva, kako na ideološkom, tako i na praktičnom planu. Mi smo mladi ljudi koji će većinu svog života provesti u njoj, stoga je moramo prigrliti i sprovesti je u delo. Zato glasno kažemo – Komunizam je budućnost!

 

Sekretarijat SKOJ-a,

01.10.2018.

 

 

 

 

Pratite nas na:

NAJNOVIJE:

INICIJATIVА ZA POSTAVLJANJE BISTE SI ĐINPINGU U BEOGRADU NKPJ-SKOJ U RADNOJ POSETI AMBASADI KUBE 60 GODINA OD OSVAJANJA KOSMOSA SREĆAN 4. APRIL, DAN STUDENATA STOP BLOKADI KUBE

IZ ŠTAMPE IZAŠAO 42. GLASNIK SKOJ-A

IZ ŠTAMPE IZAŠAO 42. GLASNIK SKOJ-A