ZAVRŠEN RAD GODIŠNJE KONFERENCIJE SKOJ-a

Godišnja Konferencija SKOJ-a, koja je imala radni naziv „Krenimo ofanzivno – poštujući pluralizam mišljenja i jedinstvo delovanja” sa uspehom je održana 26. 12. 2015. godine u Beogradu, u sedištu Nove komunističke partije Jugoslavije.

Godišnja Konferencija SKOJ-a je započela uz zvuke himne međunarodnog komunističkog pokreta „Internacionale“ i nacionalne himne „Hej Sloveni“. U radu Konferencije su učešće uzeli delegati sa prostora čitave Srbije, a Konferenciji je prisustovao i drug Andrej Jovančevski iz Makedonije, ispred progresivne organizacije LENKA. Rad je protekao u drugarskoj atmosferi, u duhu kritike i samokrtike, uz aktivno učešće delegata, a dnevni red je sadržao sledeće tačke:

1. Podnošenje referata i izveštaj o radu u 2015. godini;

2. Podnošenje finansijskog izveštaja;

3.Podnošenje rezolucija;

4.Usvajanje godišnjeg plana;

5.Plan o agitacionim i propagandnim aktivnostima;

6.Saradnja sa SUBNOR-om i drugim progresivnim organizacijama;

7.Kadrovska pitanja;

8. Biranje redakcije Glasnika SKOJ-a, Komiteta za međunarodne odnose, Komiteta za četvrti antifašistički kamp, Komiteta za ideološka pitanja, Komiteta za ekonomska pitanja;

Sve tačke dnevnog reda obrađene su pažljivo i temeljno, uz žive diskusije u kojima se govorilo o političkoj liniji i organizacionim pitanjima SKO-a, kao i o opštim društveno-političkim okolnostima u kojima naša omladinska organizacija deluje. Na Konferenciji je još jednom potvrđeno jedinstvo između partije, našeg omladinskog saveza i frontovskih organizacija, u prvom redu Studentskog fronta, a odluke koje su donate na IV Kongresu NKPJ su podržane.

Uvodne referate o radu SKOJ-a, sa osvrtom na prethodnu godinu su podneli, Prvi sekretar SKOJ-a drug Aleksandar Đenić, sekretar za međunarodne odnose i Prvi sekretar Studentskog fronta, drug Marko Šović, sekretar SKOJ-a i sekretar pokrajinskog komiteta za Vojvodinu, drug Nemanja Nedović i sekretar SKOJ-a za Kosovo i Metohiju i član Centralnog komiteta, drug Lazar Aksentijević

Drug Aleksandar Đenić se osvrnuo na rad u tekućoj godini, istakaši da je naša omladinska organizacija zahvaljujući svojim brojnim aktivnostima i pored medijske blokade u kojoj se nalaze partija i SKOJ, zahvaljujući svojim aktivnostima održala kontinuitet pojavljivanja u medijima. Takođe, naša omladinska organizacija je na svim poljima ojačala, a to dokazuje formiranje organizacija po Srbiji. Studentski front je pokazao pravilnu borbu svog delovanja i potvdio svoje liderstvo u borbi za materijalne interese studenata, a naš omladinski savez je zajedno sa partijom organizovao niz raznih protestnih aktivnosti protiv rehabilitacije Dragoljuba Mihailovića. Takođe, drug Đenić je istako da je u prethodnoj godini dosta urađeno na formiranju organizacija u bratskim republikama sa jugoslovenskih prostora i da zahvaljujući tome na našoj konfernciji prisustvuje drug iz Makedonije, drug Andrej Jovančevski, a mi se nadamo da će ta inicijativa koja je pokrenuta dovesti do osnivanja mreže SKOJ-evaca, koja će se bazirati na marksističko – lenjinističkim principima. Na kraju, drug Đenić je istako da ne smemo saviti glavu pred greškama koje smo imali u prethodnoj godini, a da je njih moguće prevazići jedino ako KRENEMO OFANZIVNO – UZ PLURALIZAM MIŠLJENJA I JEDINSTVO DELOVANJA!

Drug Marko Šović je izneo obimne analize koje su se ticale međunarodnih aktivnosti i studentskog organizovanja, oblasti za koje je zadužen u našoj omladinskoj organizaciji. On je istakao da su na međunarodnom planu učinjeni značajni koraci, a da to pokazuje učešće naših delegacija na brojnim značajnim skupovima poput ODIGITIS festivala u Grčkoj koji je organizovala naša sestrinska organizacija Komunistička omladina Grčke, zatim na samitu naroda Latinske amerike i Evrope u Briselu, kao i uzimanje učešća u mnogim drugim međunarodnim aktivnostima, potpisavanjem rezolucija, organizovanjem raznih vrsta podrške i drugih aktivnosti koje su iskazivale solidarnost sa omladinom i radničkom klasom širom sveta. On je istako da na studentskom polju svakako najveće uspehe u prošloj godini predstavalja povezivanje sa progresivnim studentskim organizacijama na Balkanu, kao i pobeda koji su izvojevali studenati u Novom Sadu u svojoj borbi za materijalne interese, protesta koji je bio pod rukovodstvom Studentskog fronta.

Drug Nemanja Nedović je u svom nadahnutom govoru istakao da pored svih problema kojima je izložena naša organizacija, SKOJ na prostoru Novog Sada i Vojvodine, uspeva da okuplja mlade progresivne ljude, a najviše uspeha je ostvareno među mladim intelektualcima. Drug Nedović je takođe istakao da je stvorena široka mreža simpatizera, koji su spremni da pomognu partiju i SKOJ u svakom trenutku. On je u završnici svog izlaganja istakao da nas očekuje ozbiljan, pregalnički rad, a da mi moramo biti svesni da naša omladinska organizacija mnogima ne odgovara i da moramo spremno dočekati povećanje represije od strane buržoaskog režima u budućnosti.

Drug Lazar Aksentijević je istakao da organizacija na Kosovu i Methoji je nastavila svoju agitaciju u borbi protiv imperijalističke okupacije, a pored aktivnosti koje su imali drugovi na jugu naše zemlje, najznačajnijom smatra organizovanje tribine na Filozofskom fakultetu u Kosovoskoj Mitrovici povodom 7. jula, Dana ustanka u Srbiji, u kome je istaknuto da danas Albanci i Srbi trebaju da se ugledaju na primer slavne Narodnoosolobodilačke borbe kako se bori protiv okupatora.

Nakon uvodnih referata, član sekretarijata SKOJ-a, drug Vladimir Davidović je podneo finansijski izveštaj za 2015. godinu, u kom je naveo da je naš omladinski savez, i pored teškoća u kojima se nalazi uspeo da nađe sredstva kako bi uspešno funkcionisao, prvenstveno zahvaljujući redovnom plaććanju članarina i davanju dobrovoljnih priloga.

Nakon finansijskog izveštaja prešlo se na tačku podnošenja rezolucija, a na glasanju su se našle sledeće rezolucije:

-Rezolucija o formiranju ideološkog komiteta pri SKOJ-u, koju je podneo drug Aleksandar Đenić;

-Rezolucija o međunarodnom delovanju SKOJ-a, koju je podneo drug Marko Šović;

-Rezolucija o studentskom pitanju koju je podeno drug Jovan Živanović.

Nakon obimne diskusije i određenih izmena koje su nastale usled rasprve, sve tri rezolucije su jednoglasno prihvaćene od strane prisutnih delegata.

Nakon ove diskusije, raspravljalo se o godišnjem planu aktivnosti i delovanja našeg omladinskog saveza, s tim da će na neke aktivnosti uticati dnevnopolitički događaji koji su nepredvidivi, koji se ne mogu planirati unpared, ali naša omladinska organicazicia će na njih davati odgovore shodno našem omladinskom i partijskom programu. Ipak, akcenat u 2016. godini će biti stavljen na sledeće aktivnosti:

-Partijsku školu;

-Redovno izlaženje Glasnik-a SKOJ-a;

-Organizovanje balkanske studentske konferencije;

-Kampanju protiv sufinansiranja studenata;

-Organizovanje četvrtog antifašističkig kampa;

-Obilazak organizacija po Srbiji i povezivanje i formiranje organizacija SKOJ-a na prostoru Jugoslavije.

Na kraju se pristupilo kadrovskim pitanjima. Jednoglasno je odlučeno da u Centralni komitet, koji broji 15 članova, bude primljen drug Gavrilo Kostić, koji se u organizacionom delovanju pokazao veoma sposoban, koji je bio usko povezan sa njegovim predanim i temeljanim radom u našoj organizaciji. Zatim je izabrana redakcija SKOJ-a koja broji 5 članova, Komitet za ekonomska pitanja koji broji 3 člana, Komitet za međunarodne odnose koji broji 3 stalna i 2 pridružena člana, Komitet za organizovanje četvrtog antifašističkog kampa koji broji 15 članova i komitet za ideološka pitanja koji broji četiri člana.

Na kraju Konferencije, reč je dobio drug Andrej Jovančevski, koji se zahvalio na pozivu, istakavši da se nada da će SKOJ pomoći organizaciji LENKA da isprofiliše svoj ideološki stav, a da će on raditi na tome da se ova organizacija ugleda na našu, prvenstveno u sticanju ideološke monolitnosti, uz poštovanje principa pluralizma mišljenja i jedinstva delovanja.

CK SKOJ-a

26.12.2015. godine,

Beograd

Pratite nas na:

NAJNOVIJE:

1. MAJ – NAŠ PRAZNIK, NAŠA GORDOST NKPJ I SKOJ PREDALI PROTESNO PISMO DAČIĆU NKPJ PREDALA ZAHTEV VUČIĆU ZA PODIZANJE BISTE SI ĐINPINGU INICIJATIVА ZA POSTAVLJANJE BISTE SI ĐINPINGU U BEOGRADU NKPJ-SKOJ U RADNOJ POSETI AMBASADI KUBE

IZ ŠTAMPE IZAŠAO 42. GLASNIK SKOJ-A

IZ ŠTAMPE IZAŠAO 42. GLASNIK SKOJ-A