USPEŠNO ZAVRŠEN RAD 3. KONGRESA SKOJ-a

U Beogradu, u sedištu Nove komunističke partije Jugoslavije (NKPJ), 21. i 22. decembra održan je 3. kongres Saveza komunističke omladine Jugoslavije (SKOJ) pod parolom „Borbeno – dosledno – s optimizmom“. Za učešće u radu Kongresa bilo je delegirano 25 članova SKOJ-a iz svih krajeva Srbije.

Kongres kao vrhovni organ SKOJ-a imao je nekoliko važnih zadataka koji će biti okvir i odrednica daljeg delovanja organizacije u periodu do 4. kongresa koji će se najkasnije realizovati za 4 godine, uoči stogodišnjice Velike oktobarske socijalističke revolucije.

Prvi dan rada 3. kongresa je otpočeo intoniranjem himne Hej Sloveni i Internacionale, usvajanjem plana rada, obraćanjem Generalnog sekretara Nove komunističke partije Jugoslavije druga Batrića Mijovića, obraćanjem predsednice Saveza književnika Jugoslovije drugarice Ane Ručnov i Prvog sekretara SKOJ-a druga Aleksandra Banjanca. Otvorena je izložba „Prizori borbe“ koja je predstavljala kolaž fotogarfija iz aktivnosti SKOJ-a u prethode četiri godine. Potom su bile pročitane pozdravne poruke Kongresu koje su nam uputile desetine komunističkih omladinskih organizacije iz sveta i regiona, kao i druge organizacije s kojima sarađujemo iz zemlje i sveta.

1
2
3

Kongres je imao zadatak da usvoji program SKOJ-a kojim se određuju glavne teme i oblasti delovanja SKOJ-a, kao i stavovi o najvažnijim savremenim pitanjima komunističke omladine u našem društvu. Program je pružio glavne odrednice karaktera organizacije, sažeo je ciljeve organizacije, odredio odnos prema omladinskom pitanju koji uključuje poseban odnos prema omladinskom radničkom, seoskom, studentskom i rodnom pitanju, izneo odrednicu o nacionalnom pitanju koja uključuje celine koje se tiču odnosa prema projugoslovenskoj orijantaciji, o Srbiji u kojoj je gro aktivnosti SKOJ-a danas, i o poziciji Kosova i Metohije, izneta je odrednica o saradnji s drugim organizacijama u zemlji i svetu, i definisan je internacionalistički karakter organizacije. Višečasovne rasprave delegata o svim tačkama programa su bile iscrpne i donete su brojne izmene i dodaci osnovnom tekstu koji je pripremila komisija Sekretarijata SKOJ-a. Na kraju rasprave je određena programska komisija koja će izraditi sve neophodne izmene i dodatke programa koji će uskoro, zajedno s ostalim materijalima 3. kongresa, biti dostupan javnosti.

Pored programa Kongres je usvojio statut kojim se određuju osnovne odredbe o organizaciji, odredbe o članstvu koje između ostalog predviđaju obavezan kadnidatski staž za prijem novih članova koji može trajati od 3 do 10 meseci kao i odredbe o organima SKOJ-a.

4

Usvajanjem statuta završen je rad prvog dana Kongresa.

Drugog dana rad je otpočeo usvajanjem posebnih rezolucija 3. kongresa – rezolucije o „Karakteru društvenog razvitka u Srbiji“, rezolucije „Položaj omladine u kapitalizmu i persperktive omladinske klasne borbe“ koje je predložio Sekretarijat i rezolucije o „Imperijalističkoj okupaciji Kosova i Metohije“ koju je predložio član Centralnog komiteta SKOJ-a sa Kosova i Metohije, drug Lazar Aksentijević.

Potom je član Sekretarijata drug Marijan Kubik podneo Kongresu izveštaj o učešću na 18. Svetskom festivalu omladine i studenata koji je nedavno održan u Kitu, glavnom gradu Ekvadora.

Po izveštaju našeg delegata na 18. Festivalu koji organizuje Svetska federacija demokratske omladine, svi delegati su podneli Kongresu svoje referate. Referate je odlikovala izražena samokritičnost delegata koja je predstavljala važan doprinos analizi postignutih rezultata i neostvarenih ciljeva u periodu protekle četiri godine. Delegati su se posebno osvrnuli na vlastite dužnosti koje su obavljali u organizaciji kao i na izveštaje o radu SKOJ-a u sredinama u kojima deluju. To je bila prilika da se ispolje i konstruktivni predlozi za nastavak rada kao i za teoretesko-ideološke predloge i analize rada SKOJ-a. Poslednji referat je podneo Prvi sekretar drug Aleksandar Banjanac. To je ujedno bilo i poslednje obraćanje druga Banjanaca kao vršioca dužnosti Prvog sekretara SKOJ-a. Drug Banjanac je od oktobra kada je napunio 30 godina Prvi sekretar u ostavci jer po partijskom statutu posle navršenih 30 godina članovima Partije prestaju dužnosti u omladinskoj organizaciji. Drug Banjanac će nastaviti da obavlja funkciju Izvršnog sekretara NKPJ i člana Centralnog komiteta i Sekretarijata NKPJ. U svom govoru je izneo analizu društvenih okolnosti u kojima delujemo i važnost doslednosti borbe na autentičnim marskističko-lenjinističkim principima, izneo je kritiku neostvarenog u periodu od novembra 2009. godine od kada je obavljao funkciju Prvog sekretara, osvrt na rezultate i organizacione iskorake u radu. Na kraju se drug Banjanac zahvalio svima koji su mu pružili podršku u radu u proteklom periodu, svojim najbližim saradnicima i organima SKOJ-a, organima Partije i posebno Generalnom sekretaru drugu Batriću Mijoviću, kao i njegovom prethodniku, legendarnom Generalnom sekretaru NKPJ drugu Branku Kitanoviću koji na žalost više nije sa nama. Drug Banjanac je poželeo puno sreće u radu novom rukovodstvu i novom Prvom sekretaru i obećao da na njega uvek mogu računati kao na pouzdanog i vernog druga koji će u svojim mogućnostima i ovlašćenjima i nadalje pomagati rad SKOJ-a što predstavlja i njegov lični dug prema drugarstvu i jedinstvu koji su svi članovi naše organizacije ispoljavali dok je on bio na njenom čelu.

5

Posle referta prešlo se na izbor novog rukovodstva. Najpre je izabran novi Centralni komitet koji čini 15 drugova iz raznih delova zemlje. Centralni komitet je potom izabrao novi Sekretarijat koji čini 7 članova, od kojih će pojedini drugovi imati posebne zadatke i funkcije koje predviđa novousvojeni statut.

Na kraju je izabran i novi Prvi sekretar SKOJ-a. Za ovu funkciju je Sekretarijat predložio druga Aleksandra Đenića kao jedinog kandidata, a kako niko od delegata na Kongresu nije imao drugih predloga odlučeno je da se glasa i po ovoj tački dnevnog reda. Drug Đenić je izglasan jednoglasno za novog Prvog sekretara SKOJ-a. Drug Aleksandar Đenić je dugogodišnji član partije i SKOJ-a. Učlanio se u SKOJ kada mu je bilo svega 16 godina. Drug Đenić dolazi iz komunisitčke porodice, njegov deda (koji je je takođe član naše Partije) bio je učesnik NOB-a, a nekoliko godina posle rata prošao je kroz nove teške golgote i stradanja kao dosledni komunista i sledbenik linije Međunarodnog komunističkog pokreta. Više stravičnih godina proveo je zatočen u ozloglašenom koncentracionom logoru za komuniste – Golom otoku. Od porodičnog komunistističkog zaleđa još važnija je činjenica da drug Đenić predstavlja jednog od najistaknutijih boraca naše omladinske organizacije, izgrađenog aktivistu i ubeđenog marksistu-lenjinistu. Do sada je obavljao dužnosti u Centralnom komitetu i Sekretarijatu SKOJ-a, ali je zbog ličnih zasluga i predanosti u radu izabran i za člana Sekretarijata Partije. Bio je jedan od najbližih saradnika prethodnog Prvog sekretara, a posbeno je aktivan bio u studentskoj borbi u kojoj ima velikih organizacionih zasluga i iskustva. Član je gradskog odbora SUBNOR-a za grad Beograd kao potomak i poštovalac NOB-a. Poreklom je iz Zemuna, ima 23 godine i odličan je student završne godine studija na Filozofskom fakultetu u Beogradu.

6

Izborom novog Prvog sekretara završen je rad 3. kongersa SKOJ-a. Na uspešnu realizaciju Kongresa treba gledati kao na početak jedne nove, ubeđeni smo plodne etape u klasnoj borbi omladine naše zemlje. Mnogo je izazova i obaveza koji stoje pred rukovodstvom i članstvom SKOJ-a, a utvrđeni okviri i precizno definisani ciljevi trebalo bi da budu novi podstrek za realizaciju važnih zadataka koji su pred nama.

Napominjemo još jednom da će svi materijali s Kongresa biti uskoro dostupni javnosti preko naših medija.

Sekretarijat SKOJ-a
Beograd,
23. decembar 2013. godine

Pratite nas na:

NAJNOVIJE:

RADNI SASTANAK SA PREDSTAVNICIMA AMBASADE DNR KOREJE IZ ŠTAMPE IZAŠAO 44. GLASNIK SKOJ-A ODRŽANA PROJEKCIJA FILMA BITKA ZA ALŽIR SOLIDARNOST SA GRČKIM KOMUNISTIMA – FAŠISTIČKE BANDE DALJE RUKE OD ČLANOVA KNE NKPJ I SKOJ OBELEŽILI DAN OSLOBOĐENJA OPOVA

IZ ŠTAMPE IZAŠAO 42. GLASNIK SKOJ-A

IZ ŠTAMPE IZAŠAO 42. GLASNIK SKOJ-A